Ondersteuning door het fonds

Het fonds financiert prijzen voor hoogwaardig wetenschappelijk promotie-onderzoek en publieksgerichte cultuurproducten op het gebied van gender en wetenschap. Het steunt spraakmakende (internationale) symposia, publiekslezingen en wetenschappelijke tijdschriften op dit gebied. Het fonds zoekt daartoe samenwerking met diverse wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties van de feministische marge tot de wetenschappelijke mainstream.

Het fonds bepaalt zelf de activiteiten, er kunnen geen aanvragen worden gedaan. Het fonds beoogt in ieder geval tot 2032 met de volgende activiteiten invulling te geven aan deze doelstelling: een tweejaarlijkse dissertatieprijs, een tweejaarlijkse publieksprijs, steun aan drie tijdschriften, steun aan symposia.

 

 

Dissertatieprijs

Om de productie en verspreiding van origineel en vernieuwend genderonderzoek in Nederland te stimuleren reikt het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap vanaf 2023 elke twee jaar een Dissertatieprijs uit.

De Dissertatieprijs (5.000 euro) wordt toegekend op basis van de inhoud van het proefschrift en een aangeleverd disseminatieplan dat met de prijs kan worden uitgevoerd.

Voor de jurering, organisatie en uitreiking van de Dissertatieprijs werkt het Fonds samen met NOG, Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies.

Op 27 oktober 2023, tijdens het jaarlijkse symposium van de Nederlandse Onderzoeksschool Gender Studies, is de prijs voor het eerst uitgereikt aan één van de ingezonden dissertaties.

Feministische Impact Prijs

Het FC Gender&wetenschap bevordert de maatschappelijke impact van academisch onderzoek, maar hecht ook groot belang aan de vernieuwende kracht van feministisch onderzoek dat buiten de universiteiten plaatsvindt. Daartoe heeft het Fonds een Feministische Impact Prijs (FIP) ingesteld.

De Feministische Impact Prijs (7.500 euro) wordt tweejaarlijks toegekend aan een feministisch dan wel gendersensitief publieksproduct. Dat product kan een boek zijn, een documentaire of film, een tentoonstelling, podcast of iets anders dat een breder publiek bereikt.

In het najaar van 2024 zal de Feministische Impact Prijs voor het eerst worden uitgereikt aan een product dat vóór 1 juni 2024 is ingestuurd naar fip@atria.nl of FIP / Atria Vijzelstraat 20 1017 KH Amsterdam. De verspreiding van de oproep begon de eerste week van maart 2024.

Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer is voorzitter van de jury. De andere juryleden zijn:

  • Liane van der Linden, actief in projecten op gebied van kunst, cultuur en diversiteit
  • Devika Partiman, sociaal activist en directeur Stem op een Vrouw
  • Dineke Stam, Intercultural Museum and Heritage Projects (Raad van Advies FCG&w)
  • Meral Uslu, cineaste

Het bestuur heeft een reglement vastgesteld (reglement in PDF). De jury  beoordeelt de inzendingen op:

  • De originele en/of vernieuwende bijdrage aan de maatschappelijke discussie over macht en gender, opgevat als sociale en symbolische categorie
  • De gebleken, te verwachten of via de FIP te bevorderen impact van het cultuurproduct

ONDERSTEUNING DOOR HET FONDS
Women's March in Amsterdam 2019 © Ireen Dubel

Tijdschriften

Vaktijdschriften fungeren als forum voor het academisch debat. Wetenschappers publiceren nieuw onderzoek in tijdschriften en tijdschriften vormen de (online) brug tussen dat onderzoek en het publiek van vakgenoten en/of burgers.

FC Gender&wetenschap geeft jaarlijks financiële steun (2500 euro) aan drie Nederlandse tijdschriften die bijdragen aan de productie en verspreiding van genderstudies en gendergeschiedenis. Alle drie zijn peer-reviewed.

Historica, tijdschrift voor gendergeschiedenis (de nieuwe Historica vindt u hier)
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
Tijdschrift voor Genderstudies

De drie tijdschriften leggen hun eigen accenten bij de besteding van de subsidie. Als rode draad kan wel de bijdrage aan de kosten voor Open Access worden genoemd. De besturen en redacties leggen op hoofdlijnen verantwoording af aan het fonds.

 

Symposia

Net als tijdschriften zijn symposia media waarlangs wetenschappers de resultaten van onderzoek verspreiden naar een publiek van vakgenoten en burgers. Om die uitwisseling te bevorderen, steunt het FC Gender&wetenschap drie symposia.

Voor de organisatie van een tweejaarlijks symposium op het gebied van genderstudies waarop de dissertatieprijs zal worden uitgereikt stelt het fonds aan de Nederlandse Onderzoeksschool Genderstudies (NOG) een bedrag van 5000 euro ter beschikking.

Ook voor het evenement waarop de publieksprijs uitgereikt wordt is elke twee jaar 5000 euro beschikbaar.

Daarnaast stelt het fonds 10.000 euro beschikbaar voor een vijfjaarlijks internationaal symposium op het gebied van gendergeschiedenis.